„Работите по-добре - получавате повече“ (тема с продължение)

18.04.2022

„Взаимозависимите хора обединяват собствените си усилия с усилията на другите да постигнат най-големите си успехи.“

Стивън Кови

Служителите, които са удовлетворени от работата и работодателя си, е по-вероятно да имат доволни клиенти.

В световен план отливът на кадри от развлекателния бранш е огромен и поражда един основен ангажимент на сектора към подобряване благосъстоянието на служителите, както и към повече прозрачност в процеса на управление.

В основата на всичко това стои работодателят и неговите управленски политики. Въпреки трудния период през който преминава бранша последните две години, все още постоянно се сблъскваме с остарели похвати и „статичност“ на част от работодателите, което допълнително силно допринася за отлива на кадри.

Съществено за служителите е да имат работодател, който оценява техните способности и им дава възможности за развитие и изява. Въпреки това, материалната мотивация е и остава най-важна и определяща във взаимоотношенията работодател - служител. Служителят има нужда да знае, че усилията му ще бъдат последвани от добро възнаграждение, като следва да имаме предвид, че представата за достойно възнаграждение е строго специфична и индивидуална за всеки човек.

Липсата на служители поражда много въпроси относно вида, размера и начина на заплащане. На дневен ред се поставя и темата за размера на осигуровките. Коментирайки заплащането не омаловажаваме значението на моралната подкрепа, която служителите трябва да получават, а напротив, отваряме една дълга и необходима дискусия.

Ефективността на заплащането зависи от това, дали на него се гледа като на сравнително сигурно средство за постигане целите на хората. Силата на този стимул зависи от два фактора - нуждите и очакванията на служителя за добро възнаграждение.

Работодателят трябва да познава потребностите на своя персонал, за да прецени правилното съотношение на вътрешните и външните възнаграждения спрямо своите цели. В противен случай неправилното съотношение може да се превърне в демотиватор.

Важно е материалната мотивация да е базирана на система за възнаграждение на труда, в съотношение към приноса на труд и получените средства, или - „Работите по-добре - получавате повече“.

Твърдата заплата, независимо какъв е нейният размер, дава както сигурност, така и монотонност. Много често тя или не стимулира служителя достатъчно, или е твърда висока и поражда друг проблем - „Получавам достатъчно, защо да се напрягам?“.

Определянето на цели стимулира конкурентния дух. Важно е целите да бъдат поставени екипно, а не само за определени длъжности. Общата цел сплотява, а в сплотения колектив взаимната помощ е залог за успех. Екипната работа също е предпоставка за мотивация. Необходимо е тя да е правилно разпределена и всеки да знае своите права и задължения.

Задаването на постижими целеви обороти на седмична, месечна и тримесечна база е добър подход в екипен вариант. При достигане на целта се определя процент допълнително възнаграждение от постигнатата сума. Изпълнението на зададената финансова цел ще допринесе за благосъстоянието и на двете страни. Важно е целевите обороти да бъдат оптимизирани на определени периоди, спрямо човекопотока, сезона или други определящи оборота фактори.

Бонусна система на база реализирана печалба е приложим подход в екипен и индивидуален вариант на заплащане. При достигане на зададената цел се определя допълнително твърдо парично възнаграждение.

Почасовата заетост на персонала е важна за сектора, имайки предвид неравномерната натовареност на заведенията. Тя е привлекателна за така необходимите на бранша млади хора –  студенти или току-що завършили средното си образование, както и за служители желаещи да поемат допълнителни смени. Така те разполагат с времето си, като същевременно имат доход, възможност да опознаят работата и да постигнат кариерно развитие в сектора. В този случай добре би било заплащането да е обвързано със свършената работа от целия екип.

Тук трябва да се намеси и държавата? Пазарът на труда се нуждае от ревизиране и подкрепа. Стимулиране на срочните договори и почасовото заплащане, въвеждане на диференцирана минимална работна заплата по професии и региони и на по-гъвкави и прости правила за наемане и освобождаване на служители са част от промените, които ще спомогнат за добри и реални резултати.

Малкият и среден бизнес е важна и необходима част от нашата икономика. Законодателната и изпълнителната власт трябва приоритетно да подпомагат регулаторно и административно оперативната дейност на малкия и среден бизнес. Очакваните резултати от такава помощ биха били по-ниски и по-справедливи данъчни и осигурителни разходи за бизнеса, които да освободят средства за инвестиции, необходими за трансформацията на икономиката в посока дигитализация, както и да повишат производителността и конкурентоспособността.

Необходими са мерки които да включват:

  • нулев данък върху реинвестираната печалба;
  • отпадане на данък дивидент в размер на 5%;
  • намаляване на данъка върху едноличните търговци от 15% на 10%;
  • отпадане на данъка върху лихвите по депозитите;
  • вдигане на прага на задължителна регистрация по ДДС ще стимулира стартирането на малък бизнес.

Тези мерки ще спомогнат за подобряване на средата, както за работодателите, така и за техните служители.

Ефективната морална мотивация е другият не по-малко значим фактор при задържането на служителите. Ако при материалната такава концепцията е: „работите по-добре - получавате повече", то тогава при моралната мотивация е: „Работите по-добре – постигате успех и признание“.

* използвани източници: Стратегия за дългосрочен ускорен растеж и конкурентоспособност, СИИП.

(тема с продължение)

 

 

Share