Общи условия за ползване на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

www.teampro.bg

 

I. Предмет

1. Настоящите Общи условия регламентират условията за достъп до уебсайта www.teampro.bg („Уебсайта”), както и условията за използването му („Общите условия”). За да имате възможност да използвате Уебсайта, следва да се запознаете с Общите условия и да ги приемете.

2. Услугите за ползване на Уебсайта, предоставяни от „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД предоставя Услугите, съгласно параметрите, обявени в настоящите Общи условия, посредством Уебсайта www.teampro.bg.

3. Във връзка с предоставяните Услуги Уебсайтът www.teampro.bg обработва лични данни на Потребители - физически лица съгласно Политиката за поверителност „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД („Политика за поверителност“), с която можете да се запознаете на Уебсайта. Политиката представлява неразделна част от Общите условия.

 

II. Дефиниции

4. За целите на настоящите Общи условия:

4.1. Потребители – представляват физически лица, потребители на Уебсайта www.teampro.bg, на които „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД предоставя Услугите за Потребители.

4.2. Заведения – представляват юридическите лица, опериращи заведение съгласно Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости („Наредбата“), на които „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД предоставя Услугите след регистрацията им на Уебсайта.

4.3 Услуги за Потребители – представляват безплатни услуги на информационното общество чрез Уебсайта www.teampro.bg на физически лица, които включват възможности за търсене сред профили на заведения, създаване и съхранение на информация в лични профили, запазване на любими заведения, публикуване на рейтинг и др.

4.4. Услуги за Заведения – представляват услуги на информационното общество, предоставяни от “ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД чрез Уебсайта www.teampro.bg на юридически лица, които включват, без да се изчерпват до, публикуване на профил на заведение, предоставяне на коментари на потребители и търсене сред профили на потребители.

 

III. Регистрация и ползване на профила за Потребители – физически лица

5. За да ползвате Услугите, потребителите декларират, че са навършили 16 години. “ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не носи отговорност в случай на ползване на Услугите от лице, което не отговаря на посоченото ограничение за възраст.

6. Ползването на част от Услугите е възможно само с регистрация. Регистрацията на Потребител се извършва лично, като Ползвателите следва да се регистрират на Уебсайта, след което ще бъде създаден потребителски профил.

7. Ползвателят трябва да въведе потребителско име, e-mail адрес и парола по време на регистрацията. Не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация се изисква да се попълнят задължителните полета в регистрационната форма (потребителско име, електронен адрес и парола). Потребителите декларират, че отговарят на изискването за възраст, посочено в т. 5 от Общите условия.

8. Потребителите се задължават да предоставят достоверни, пълни и актуални данни при регистрацията и да ги поддържат такива. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не носи отговорност при попълване на неверни, непълни и неактуални дати, включително при невярно деклариране за навършена възраст.

9. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД си запазва правото да изисква допълнителна информация от регистрираните ползватели на Уебсайта с цел поддържане на актуална и точна информация в създадените от тях профили.

10. Потребителите отговарят за всички действия, извършени чрез личния им профил с използване на персонално потребителско име и парола за достъп. Потребителите се задължават незабавно да уведомят „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

11. Част от Услугите се предоставят и без да е необходима регистрация. В такива случаи съгласието с настоящите Условия се изразява със самото започване на ползването на Услугите.

12. Профили, неотговарящи на условията за регистрация, подлежат на изтриване.

 

IV. Регистрация и ползване на профила за потребители юридически лица (Заведения)

13. Уебсайтът дава възможност за публикуване на профили на Заведение от Юридически лица. Профилите и тяхното съдържание са изцяло отговорност на Юридическото лице („Заведение“), от името на което са публикувани. В профилите се съдържа информация за контакт (e-mail, телефон, адрес, лице за контакт), съответно комуникацията между Заведение и Потребител се извършва чрез директен контакт, за който „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не носи отговорност.

14. Ползването на Услугите от Потребители - юридически лица (Заведения) е възможно след регистрация в Уебсайта на профил на заведение, запознаване с Общите условия и тяхното приемане.

15. Регистрацията на профил на Заведение се извършва от дееспособно лице, което декларира, че е оторизирано да представлява Заведението, включително да приеме тези Общи условия и да извършва действия, свързани с ползването и управлението на профила от името на Заведението. При създаване на регистрация, оторизираното лице декларира, че Заведението отговаря на посочените условия и попълнената информация, идентифицираща лицето и Заведението, е пълна и точна.

16. Заведението може да избере да добави лице за административен контакт, различно от лицето, извършващо регистрацията. В този случай, този контакт се попълва по време на регистрация от лицето, упълномощено да извърши регистрацията. Това е контактът, с който служители на „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД могат да се свържат по важни въпроси, свързани с ползването на Услугите. Заведението се задължава да поддържа този контакт актуален, като осигури лице за контакт, което е на разположение. Лицето за контакт следва да е компетентно и при въпроси на потребители във връзка с обработката на личните им данни.

17. Заведението и всеки негов Представител се задължават да предоставят верни, пълни и актуални данни при регистрацията и при всяко ползване на Услугите и да ги поддържат такива. При неточност в данните същите са задължени незабавно да я отстранят и нямат право да ползват Услугите до отстраняването ѝ. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не носи отговорност при попълване на неверни, непълни или неактуални данни от представител на Заведението.

18. В допълнение на попълнените при регистрация данни, „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнителна идентификация на Заведението и/или негови представители при активирането на профила или по всяко време след това при възникване на съмнения за точността и пълнотата на предоставените данни.

19. Потребителят отговаря за всички действия, извършени чрез профила му с използване на потребителското му име и парола за достъп до него. Потребителите се задължават незабавно да уведомят „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД в случай на неправомерен достъп или вероятност за такъв.

20. С натискането на бутон „Регистрация” лицето, което представлява Заведението, извършва електронно изявление, с което се задължават да спазват Условията на Уебсайта. Въвежданата в регистрационната форма информация може да бъде променяна до натискането на бутона „Регистрация“.

21. С приемането на тези Общи условия се съгласявате да бъдете адресат и да получавате електронни изявления от „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД във връзка с Услугите в Уебсайта.

 

V. Публикуване на информация от Потребители - юридически лица

22. Потребителите - юридически лица се задължават да използват Уебсайта в съответствие с тези Общи Условия, както и всякакви допълнителни условия и напътствия, приложими за отделните Услуги, публикувани на съответните страници в Уебсайта, както и при спазване на действащото българско законодателство.

23. Потребителите - юридически лица се задължават да публикуват само профили на реално съществуващи заведения, отговарящи на всички законови изисквания за оперирането им, като:

(а) всеки профил на Заведение трябва да съдържа информация за контакт, описание на заведението и друга достоверна информация, по преценка на лицето, което представлява Заведението;

(б) всеки регистриран потребител с роля на Заведение има правото да регистрира един обект.

24. Не се допуска използване на профил на Заведение за рекламиране на бизнес инвестиции, партньорства, продукти, регистрации, участие в игри, пирамидални схеми и др.

25. Публикуваните обяви следва да съдържат реална и актуална информация за работните позиции, условията и изискванията за заемането им. Обявите не може да съдържат:

(а) изисквания с дискриминативен характер;

(б) материали, които нарушават или не зачитат права или законни интереси на трети лица, вкл. основни човешки права, права на интелектуална собственост и др.;

(в) или каквото и да е съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер или такова, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице;

(г) невярна информация.

26. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД запазва правото си да отстрани или поиска редактиране на профил на Заведение, публикувани обяви за работа или друго публикувано съдържание, неотговарящо на настоящите Условия или на публикувани в Уебсайта допълнителни условия и напътствия, ако има такива.

27. С публикуване на информацията Потребителят декларира, че има право да използва и предоставя за масова употреба всяко съдържание, което публикува в Уебсайта. В случай на публикуване на съдържание, върху което Потребителят няма права, същият носи отговорност за всички вреди, които произтекат от това за „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД или за трети лица.

28. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД има право да публикува създадения профил на Заведение и друго публично съдържание, с цел предоставяне на Услугите, като „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не дължи възнаграждение за това.

29. С публикуването на съдържание в Уебсайта Заведението предоставя на неговите Потребители право да осъществяват достъп до него и да го ползват съгласно Условията за ползване от Потребители - физически лица и съгласно закона.

30. С цел гарантиране надеждността и сигурността на Услугата, „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на тези Общи условия.

 

VI. Ползване на Услугите и съдържанието в Сайта

31. Регистрираните Потребители физически лица в сайта сами решават с кои Заведения да се свържат, на посочените от тях контакти или с изпращане на съобщение през сайта. За целта преди установяване на контакт препоръчваме на Потребителите да прочетат публикуваната информация от Заведението на сайта www.teampro.bg, в неговия личен сайт, както и от други източници.

32. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не е посредник и не участва по никакъв начин в последваща комуникация и договаряне на условия между страните. Решенията за това каква информация да бъде изпратена и при какви условия Потребителят би имал трудови или други правоотношения с регистрирано в Уебсайта Заведение са изцяло отговорност на Потребителя. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не е страна по тези правоотношения и поради тази причина, в случай че Потребителя счита, че Заведението не спазва договорени условия и/или негови действия не са в съответствие със закона, е необходимо Потребителя да уведоми компетентните държавни органи, в чиито компетенции и правомощия е извършването на съответните проверки и предприемане на действия спрямо Заведението. Ползването на Услугите е на собствен риск и отговорност на Потребителите.

33. Уебсайтът и съдържанието в него са собственост на „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Нямате право да използвате по какъвто и да е начин, да копирате, модифицирате или разпространявате съдържание, което не Ви принадлежи за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Уебсайта, без изричното предварително писмено съгласие на „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД или на съответните трети лица.

34. Потребителите не могат да използват по какъвто и да е начин, да копират, модифицират или разпространяват съдържание, което не им принадлежи, за цели, различни от или несъвместими с ползването на Услугите и с предназначението на Уебсайта, без изричното предварително писмено съгласие на „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД и/или на съответните трети лица.

35. Публикуваните контакти на Заведението и/или негови представители, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно във връзка с търсене/кандидатстване за работна позиция. Потребителите се задължават да не използват тези контакти за никаква друга цел.

36. Потребителите се задължават да не смущават нормалната работа на техническите или софтуерни приложения и компютърни системи на „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД или на другите потребители на Уебсайта чрез недобросъвестни действия. В случай на регистриране на опити за неправомерен достъп до системата на сайта www.teampro.bg съответните потребители ще бъдат блокирани, а профилите им изтрити.

37. Потребителите могат да информират „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД при възникнал проблем с некоректна или непълна информация предоставена на сайта от Заведение. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД ще направи съответната проверка и ще се свърже със Заведението за изясняване на въпроса.

 

VII. Създаване на профили и обработка на лични данни

38. Уебсайтът дава възможност на Потребителите физически лица да създадат свой профил и да отбележат своя професионален опит, организационни, професионални технически умения по предварително зададени категории и др., а на Заведенията – да въведат информация за свои представители и лица за контакт (физически лица). Предвид това, при регистрация на сайта Потребителите доброволно предоставят свои лични данни с цел ползване на Услугите и функционалностите на Уебсайта.

39. Съхранената в Уебсайта информация е достъпна за Потребителите, модераторите и Администраторите на Уебсайта.

40. Потребителите гарантират, че имат право да използват съдържанието, което съхраняват в профила си, както и че то не противоречи на тези Условия или на закона. В случай че това не е така, те носят отговорност за всички вреди, които произтекат от това за трети лица и/или за „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД. Потребителите отговарят за всички действия, извършени чрез създадения от тях профил.

41. Въпросите, свързани с обработване на лични данни във връзка с предоставяне на Услугите, са уредени в Политиката за защита на лични данни на „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД , публикувана на Уебсайта.

42. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не носи отговорност за предоставените допълнителни лични данни от Потребители - физически лица при процеса на кандидатстване за дадена работна позиция към Заведение.

43. С регистрацията на Уебсайта и предоставянето на електронна поща, Потребителите дават съгласието си да бъдат адресат на електронни изявления от „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД във връзка с ползването на Уебсайта, неговите Услуги и функционалности.

 

VIII. Закриване на профил и отговорност

44. Всеки потребителски профил може да бъде закрит в следните случаи:

(а) по всяко време, със заявка от страна на потребителя (чрез функционалността в Уебсайта);

(б) при дълъг период на неизползване на профила (повече от 3 години);

(в) при съмнения за нарушаване от страна на Потребителя тези Условия, на други условия, предвидени в Уебсайта или в закона;

(г) в други случаи, по преценка на “ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД, с предварително предизвестие (в които случаи профилът може да бъде и само временно ограничен/блокиран);

(д) при постъпило искане от компетентен държавен орган.

45. Освен при умисъл или при груба небрежност, „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили:

(а) в резултат на ползване или невъзможност за ползване на Уебсайта и/или Услугите;

(б) поради ограничаване, прекратяване или блокиране на акаунт и/или информация, в съответствие с настоящите Условия.

46. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Вас или от трети лица вследствие на изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

47. В случай на публикуване на съдържание, върху което потребителят няма права, същият носи отговорност за всички вреди, които произтекат от това за „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД или за трети лица.

 

IХ. Промени

48. „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД си запазва правото да променя Общите Условия, оповестени на Уебсайта, да добавя нови Услуги, да променя или премахва съществуващи Услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.

49. При извършване на промени в Условията, „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД довежда тези промени до Ваше знание чрез публикуването им на видно място в Уебсайта.

50. Промените в Общите условия са обвързващи за потребителите. При несъгласие с Общите условия и/или промените в същите, потребителите имат възможност да закрият профила си по всяко време.

51. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД си запазва правото на прехвърляне на правата и задълженията по тези Общи условия, като потребителите ще бъдат уведомени предварително за тези промени.

 

Х. Други

52. В случай на външна злонамерена намеса, както и при възникнал технически проблем, „ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД не отговоря за вреди и пропуснати ползи относно:

(а) ползване или невъзможност за ползване на Уебсайта и/или Услугите;

(б) изтриване или блокиране на Вашия профил и/или Ваше съдържание в съответствие с настоящите Условия.

53. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Условия се окаже недействителна, това няма да постави в недействителност други клаузи.

54. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

55. Данни за контакт на държавни институции:

 

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;
тел.: 02/91-53-518
Email: kzld@cpdp.bg; Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

2021 “ТИЙМПРО БЪЛГАРИЯ“ ООД